תחבורה היום ומחר: חזון ויעדים

כותב הפרסום: 
תחבורה היום ומחר
שנה: 
2010
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

תחבורה היום ומחר

הארגון לקידום תחבורה בת קיימא בישראל

רקע: תחבורה בת קיימא  נועדה לאפשר, לפרט ולחברה, לממש את צורכי הנגישות, תוך שימוש מושכל במשאבים המשותפים, לרווחת כלל האוכלוסייה והדורות הבאים ותוך שמירה על בריאות ובטיחות הציבור והמערכות האקולוגיות. תחבורה בת קיימא משולבת עם עקרונות תכנון שימושי קרקע המצמצם את צרכי הניידות וכמות הנסועה.

 

החזון שלנו

 

קידום פיתוחה של מערכת תחבורה בישראל שתהיה מושתתת על עקרונות תחבורה בת קיימא. החזון כולל העקרונות הבאים:

*       פיתוח מערכת תחבורה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית למרכזי הפעילות, כך שיוכלו לקיים קשרים חברתיים ותרבותיים ותוך מתן אפשרות טובה ושוויונית לקיום פעילות כלכלית וצריכת שירותים.

*       אימוץ עקרונות תכנון שמושי קרקע המצמצם את צורכי הניידות וכמות הנסועה: חיזוק הערים ושמירה על השטחים הפתוחים.

*       פיתוח מערכת תחבורה הבנויה ומתפקדת בצורה הממזערת את השפעותיה השליליות על האוכלוסייה והסביבה הטבעית. 

*       אמוץ העיקרון של אי סובלנות (intolerance) מוחלטת לתאונות דרכים ולמחיר שהן גובות מהחברה.

*       שמירה על עקרונות של צדק חברתי

*       יצירת איזון רצוי בין: פיתוח אורבני, צורכי הנגישות, הגנה על הסביבה, הגיון כלכלי, צדק חברתי.

יעדי הפעילות

קידום פעולות ליישום החזון , הנסמכות על עקרונות תחבורה בת קיימא, ובעיקר :

·          שיפור רמת השירות לשם הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, כך שתהיה בחירה מועדפת לציבור המשתמשים.

·          חלוקה צודקת ובת קיימא של המרחב הציבורי: שמירה על זכויות דרך של הולכי רגל ומתן עדיפות תחבורה הציבורית.

·          קידום של תכנון תמהילי שמושי קרקע המצמצם את צורכי הניידות ומשמר שטחים פתוחים.

·          הרחבת השימוש בנגישות אלקטרונית, כתחליף לנסיעות לעבודה.

·          חידוש מרכזי הערים וחיזוק היקפי הפעילות הכלכלית, חברתית ותרבותית בהם.

·          הרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון רכיבה על אופניים וההליכה ברגל.

·          הפחתת זיהום האויר והרעש של אמצעי התחבורה.

 

האמצעים

·          עבודה מול מקבלי החלטות לקידום החזון של תחבורה בת קיימא.

·          עריכת מחקרים והפצת ידע ומיומנות להגברת התודעה הציבורית לפתרונות של תחבורה בת קיימא.

·          המרצת תכנון ערים ידידותי להולכי רגל , רוכבי אופניים ומשתמשי תחבורה ציבורית.

·          תמיכה בפיתוח תשתיות תחבורה יעילות , המשתלבות בסביבה.

·          קידום תמריצים כלכליים למעבר משימוש ברכב פרטי לאלטרנטיבות.

·          קידום אמצעים טכנולוגיים המועילים למימוש תחבורה בת קיימא.

·          הטמעת השימוש במדדי ביצוע למעקב אחר מימוש מערכת תחבורה בת קיימא: יש להגדיר מדדים כמותיים מוסכמים המתארים את מידת קיום מערכת תחבורה בת קיימא.    יש לפעול לפרסום תקופתי של מדדים אלה על ידי רשויות שלטון.

פרויקטים למימוש החזון:

 

*      חזון תחבורה לישראל

*      מגיעים לעבודה בירוק

*      תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

*      העתיד הולך ברגל

*      תחבורה וקהילה

*      חזית ארגונים לקידום תחבורה ציבורית